Menu
Obec Studená
Studená okres Jindřichův Hradec

UNITED BUSES

Informace ohledně autobusové linky České Budějovice - Brno č. 320920

Vážený pane starosto,

Vážení zastupitelé,

Vážení občané,

 

            Tímto dopisem bychom Vás rádi informovali ohledně situace, která nastala v minulém týdnu na trase autobusové linky České Budějovice - Brno č. 320920 provozovanou dopravcem UNITED BUSES. Jak jsme již v únoru na našich webových stránkách a v médiích avizovali, byly jsme nuceni k 15. březnu 2022 provoz této autobusové linky v trase jak byla vedena ukončit, neboť nám vypršelo povolení (licence) opravňující nás linku provozovat. O novou licenci na tuto trasu jsme požádali na přelomu listopadu a prosince loňského roku. Za současnou situaci nese odpovědnost pracovník odboru Krajského úřadu Vysočina, úřednice Renata Křečková. Ta dne 13. ledna 2022, v poslední den zákonné lhůty kterou dotčený úřad měl k dispozici ze zákona vydala závazné stanovisko, jež je formou, obsahem a zpracováním zcela v rozporu se zákonem 111/1994 sb a dalšími. Je tedy více než na místě poukázat na viníka, který je příčinou současné situace a púokusíme se vysvětlit, co tento neodporný zaměstnanec úřadu způsobil a čím způsobil, že autobusové spoje na této trase ze dne na den nejsou. 

 

  1. Co pokazil úředník kraje Vysočina

V rámci řízení o udělení licence na linku České Budějovice - Brno na dalších  5 let se měl Kraj Vysočina vyjádřit závazným stanoviskem ve kterém měl posoudit vliv naší linky na místní dotované linky a podle toho udělit případná omezující pravidla, která mají zabránit tomu, aby náš autobus nejel vyloženě v čase dotovaného spoje a pokud by v něm jel, aby nevozil cestující. To dává logiku a jde o postup v souladu se zákonem 111/1994 sb do t míry, dokud je řádně zákon dodržen. Co je důležité zmínit, dopravce UNITED BUSES jezdil s podmínkami na této lince již v současnosti a tak byl jízdní řád linky nastaven tak, aby nedocházelo ke kolizím mezi pár dotovanými autobusy a dálkovými spoji v úsecích tras. Doposud také platilo pravidlo, že nepojedeme - nebo nepovezeme cestující v čase 30 minut před a 20 minut po odjezdu takového spoje, přičemž na každou trasu jsme měli jasně specifikováno od kdy do kdy cestující vozit nesmíme - protože jedou dotované autobusy.  Znění těchto pravidel, nebo závazného stanoviska omezující komerční provoz na úkor dotovaných linek, chcete-li má svou formu a musí být přesně, neboť se jím dopravce musí řídit po celou dobu platnosti licence (v tomto případě ji měl úřad udělit na 5 let)  pro danou linku. Úřady, respektive úředníci na odborech dopravy jež mají toto v  kompetenci jsou povinni podobná omezení řádně odůvodnit a do stanoviska musí připojit vedle toho také časy, na které se podobně udělené omezení vztahuje. A zde nastal, zádrhel. Paní Křečková, z odboru dopravy KÚ Vysočina pod záštitou vedoucího odboru pana Hamáčka vydala stanovisko, které je obsahem, formu a zpracováním zcela v rozporu se zákonem 111/1994 sb. a dalšími vyhláškami které se k procesu udělení licence vztahují. Co tedy udělala špatně:

  • stanovisko obsahovalo trasy po kterých naše linka nevede, t.j. spoje jsou omezeny na relacích, kde nejzdí a mají v licenci trasy které se linky ani netýkají
  • stanovisko obsahovalo pouze čísla spojů a linek, místo časového pásma jak určuje zákon, t.j. časové polohy ve kterém se nesmí cestující vozit protože potřebnou přepravu zajišťuje dotovaný autobus a toto musí být zdůvodněno tak, aby bylo jasné, že další spoj na trase je nadbytečný 
  • stanovisko obsahovalo zákaz přepravy cestujících 60 minut před odjezdem a 60 minut po odjezdu dotovaného spoje v trase linky, respektive v některé z tras které zvedl úředník KÚ Vysočina do závazného stanoviska k provozu linky tento zákaz ale nebyl řádně odůvodněn a nebylo uvedeno jaké konkrétní dopady má na ten či onen spoj ten či onen náš spoj tak jak vyžaduje zákon. 

 

Znění závazného stanoviska je neměnné a pro úřad, který licenci vydává (v tomto případě KÚ Jihočeského kraje, kde linka začíná) je toto stanovisko závazné a i když si je úřad vědom, že je chybné, nemá ze zákona možnost jej on sám změnit. Pokud by dopravce chybně sestavené stanovisko přijal, zpětně s ním nemá možnost cokoliv udělat a myslíme si, že úředník malinko spoléhal na to, že si takto nekvalitní a špatné stanovisko necháme jako jiný dopravci, kteří ale na tato pravidla doplatili (ano to jsou ty linky, kterými se stejný úřad v tiskovém prohlášení prsil, že podle těchto pravidel jezdí - ne nejezdí, všechny linky s novými pravidly zanikly krátce po jejich udělení). 

 

 Licence, nebo její stanovisko tak jak jej sepsala úřednice je nepoužitelné. Velkým nedostatkem je absence časových slotů, kdy omezení platí. Úřednice se spokojila s vypsáním čísle spojů a linek zákaz hodinu před hodinu po a ani s odůvodněním si moc hlavu nedělala. Mezi řádky je napsáno, že autobus jednou za dvě hodiny, pokud je, musí stačit a pokud chce občan něco více, musí to kraj objednávat a dotovat a cestující musí jet s přestupem podle diktátu úředníka. No, také cítíte, že na tom je hodně věci špatně. Tedy pro konkrétní představu jak by to mělo ve stanovisku být uvedeno: mělo by být uvedeno, že z důvodu zajištění dostatečné dopravy například na trase Telč - Třebíč nesmí být zajištěna přeprava cestujících v časech 5:00 - 5:30, 6:05 - 6:50 a tak dále. Z této části pravidla musí být na první pohled patrné v jakém čase a odkud kam dopravce cestující vozit smí a kdy ne.  Pokud se úřad a úřednice omezila jen na sepsáním čísel spojů a linek a nás jako dopravce odkázal ať si zbytek máme někde dohledat je nám líto, ale to je špatně v rozporu se zákonem a rozhodně na něco takového přistoupit nelze.Velkým nedostatkem podobně nastaveného omezení je fakt, že stačí aby někdo změnil polohu odjezdu dotovaného spoje a protože se jako dopravce neřídíte časovou polohou, ale číslem spoje uvedeným v licenci, musíte automaticky posouvat i svoje odjezdy. Ne to je nemyslitelné a nepřijatelné a zákon ani nedovoluje tuto metodu uplatnit, tedy nemůžeme to přijmout. 

 

Druhý velký problém stanoviska, se kterým se není možné jakkoli ztotožnit neboť je v rozporu se zákonem je zákaz přepravit cestující na nějaké trase 60 minut před a 60 minut po odjezdu dotovaného spoje, aniž by tento zákaz byl řádně odůvodněn. Toto pravidlo by totiž mělo vemi neblahý dopad na cestující veřejnost a kvalitu veřejné dopravy, kterou nemusí za každou cenu veřejnost skrze předražené integrované systémy objednávat.  I zde tento zákaz vysvětlíme, tzv. pro lajka. Pojede autobus z Telče do Třebíče v 5:30 a podle dotčeného úředníka může jet nejbližší další spoj v 6:31, nebo předtím ve 4:29. Nastane li ale situace, že pojede autobus například v 5:30 a pak v 7:25, můžete se jiným, nejbližším spojem svézt až v 8:26, nebo už ve 4:29. Cokoli by jelo na té trase mezi tím, je vám podle úředníků zapovězeno.  Mimo to by stačilo, aby i kdybychom se s takovým pravidlem popasovali, tak protože se namísto času řídíme číslem spoje, museli bychom co chvíli měnit JŘ abychom se přizpůsobili regionálnímu provozu. Ano čtete správně, v naší zemi se dálkové autobusy podřizují těm regionálním, ač je to nelogické. 

 

Ještě k práci paní Křečkové, stanovisko dorazilo v poslední den lhůty, obsahuje několik pravopisných chyb, překlepů a obsahuje i trasy, po kterých trasa linky České Budějovice Brno nevede ani není některá z těchto tras součástí žádosti o udělení licence. Nabyli jsme tak dojmu, že jej úřednice sestavovala na poslední chvíli, horkou jehlou a rozhondě jejich zpracování nevěnovala tolik času kolik by bylo třeba. Tento náš názor podporuje nadto mnoho dalších zjištění o práci této úřednice, která je schopna bez většího vysvětlení vystavit pokaždé jiné podmínky komerčním dopravcům. Například na trase mezi Třebíčí a Jihlavou umožnila tato úřednice provoz konkurenčních firem přímo proti dotovaným autobusům a to v nejednom případě. 

 

2) Za nedodržení pravidel licence hrozí dopravcům statisícové pokuty i za marginální prohřešky. Například za to, že řidič sveze cestujícího na trase kde je to tzv. zakázáno (symbol § u času odjezdu) může dopravce dostat až 350 000 pokutu. A to si nedělám legraci, momentálně řešíme spor v jiném kraji, kde naši řidiči přepravili během jednoho měsíce na 90 spojích rovných 38 cestujících v zakázaném úseku mezi dvěma velkými městy v souhrnu za 1 800 Kč tržby a dopravce za to má zaplatit 100 000 pokutu. Chceme tím poukázat na fakt, že pokud bychom se spokojili se špatně vydanou licencí, pro linku by to znamenalo zánik. Podobně špatnou licenci přebral jiný dopravce na trase Dačice - Praha a linka okamžitě prakticky zanikla. Úředníci by si totiž její výklad mohli vyložit opět po svém a hlava nehlava nás pokutovat kdykoli bychom přehlédli posun lokálního autobusu, který asi naše linka ohrožuje. 

 

3) Odvolali jsme se proti tomuto závaznému stanovisku kraje Vysočina, které nám vložil do licence a to hlavně pro shora uvedené důvody a s odůvodněním, že úřad mimo jiné nedostatečně odůvodnil vliv dálkové dopravy a naší linky na místní dotované spoje v trase linky a tím defacto zákaz přepravy cestujících na území Kraje Vysočina. My po dvou letech provozu na této trase jsme opačného názoru, myslím si, že jsme cestující do VHD naopak přitáhly a drželi je i v době, kdy jiný dopravci vč. těch dotovaných spoje komerční rušili. 

 

4) Provoz spojů na trase původní linky jsme se snažili maximálně zachovat a udržet jej převedením spojů na jiné, alternativní linky vedené v podobných trasách. Mezi Českými Budějovicemi až Dačicemi jezdíme do Brna pod linkou UB 921, mezi Telčí a Brnem pak pod linkou UB 90HK. Na tyto linky jsme přenesli všechny spoje v celé, nebo zkrácené úsekové časti.  Bohužel, trasování linek je odlišné a tak se nám nepodařilo zachovat spojení do Studené, Strmilova, Mrákotína nebo Velkého Meziříčí. Na našich stránkách jsme aktualizovali informace o spojení České Budějovice - Brno a doplnili je o souhrnný jízdní řád na této trase.  V příloze k tomuto dopisu Vám zasíláme jízdní řád, podle kterého autobusy na trase jezdí. 

 

5) Co teď bude dál? 

Momentálně čekám až se k věci vyjádří Ministerstvo dopravy. Oficiálně nemáme žádné stanovisko ale informace, které se k nám dostaly nám dávají naději stejně jako úředníkům na KÚ Vysočina napsat stanovisko v souladu se zákonem a řádně odůvodněné. Nebude to ze dne na den, ale věříme, že do konce května se autobusy v plném rozsahu i přes aktuálně neobsluhované zastávky na trasu vrátí. Očekáváme totiž povinnost, kterou Ministerstvo dopravy úřadu uloží a to je zpracovat stanovisko v souladu se zákonem a řádně odůvodněné a zároveň hledět na veřejné zájmy. Od paní Křečkové to bude velký počin, neboť jak máme zjištěno, sama VHD v oblastech o kterých se vyjadřuje a které omezuje nevyužívá a nemá ani velké znalosti místních poměrů. 

 

Budeme bojovat za obnovení provozu této inky a to i za její udržení v provozu dalších 5 let. Linku jezdíme komerčně na naše obchodní riziko a umíme si velmi dobře spočítat co stojí provoz autobusů a dotovaných autobusů a víme a můlžeme to dokázat, ž nahrazovat komerční dopravu na našich trasách dotovanou dopravou znamená vyhnat další cestující z veřejné dopravy, zvýšit výdaje kraje na vceřejnou dopravu a podle anlýzu které máme, jen tím zvýšit tok peněz do společnosti ICOM, které dopravu v kraji provozují aniž by z toho měl cestující, občan a veřejnost sebevětší užitek. 

 

Omlouváme se se Vám, pokud tento krok zhoršil kvalitu veřejné dopravy ve vašem okolí. Nebyl způsoben naší vinou, ale arogancí a nezájmem úředníků. Budeme rádi, když se nad tímto dopisem zamyslíte a třeba svůj názor vyjádříte směrem k dotčeným úřadem, nebo formou podpory směrem k Ministerstvu dopravy aby rozhodnutí o odvolání uspíšilo. 

 

V případě dotazů se na mne neváhejte obracet emailem i telefonicky. 

 

S pozdravem

 

Josef Šelepa

Josef Šelepa

Network Manager

 

UNITED BUSES s.r.o.

nám. Přemysla Otakara II. 118/33, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

Mobil: 732 999 613

www.unitedbuses.cz 

Datum vložení: 24. 3. 2022 8:14
Datum poslední aktualizace: 24. 3. 2022 8:16

Aktuálně

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
4
29
3
30
4
1
4
2
7
3
5
4
3
5
3
6
3
7
4
8
5
9
6
10
6
11
3
12
3
13
3
14
4
15
4
16
4
17
5
18
3
19
4
20
3
21
4
22
4
23
4
24
8
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
2

Řešení životních situací

životní situaceJak vyřídit běžné životní situace

životní situace

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Pro odběr novinek registrujte svou e-mailovou adresu

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Pro zastupitele

Připravili jsme zde chráněnou sekci, kde budou k vyzvednutí podklady v elektronické podobě pro jednání jednotlivých zasedání zastupitelstva.

Přihlášení