Menu
Obec Studená
Studená okres Jindřichův Hradec

Kompostárna Horní Pole

Kompostárna v Horním Poli je určena ke sběru, výkupu, třídění, úpravě a využití – kompostování odpadů, tj. k materiálovému využití biologicky rozložitelného odpadu a minerálního odpadu k výrobě rekultivačního kompostu, případně organického hnojiva – průmyslového kompostu.

Kompostárna je umístěna v prostoru kravína v Horním Poli zde. GPS: 49°12'9.858"N, 15°17'48.261"E

Provozovatelem kompostárny je obec Studená na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, č. j. KUJCK 24112/2014/OZZL - OZZL 19288/2014/frtu 3 ze dne 17.4.2014 a řídí se schváleným provozním řádem.

Zodpovědnou osobou za provoz kompostárny je pan Luděk Pricl, tel. 384 401 918.

Příjem biologicky rozložitelného odpadu

Na kompostárnu je povoleno ukládat tento biologicky rozložitelný odpad:

Katalogové číslo odpadu Název odpadu
20 01 38

Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí, větve, apod.)

20 02 02

Zemina a kameny

20 03 03

Uliční smetky

20 03 06

Odpad z čištění kanalizace

Příjem biologického odpadu do kompostárny od občanů, firem nebo sousedních obcí, kteří ho vezou vlastními prostředky probíhá v provozní době kompostárny nebo po individuální domluvě s odpovědnou osobou.

Biologický odpad (tráva, listí, větve, apod.) lze odevzdávat do velkoobjemových kontejnerů, které jsou rozmístěné po Studené. Více informací v sekci Svoz zeleně

Na kompostárně není možné kompostovat zbytky jídel!

Kompost

Kompost vzniklý na kompostárně je v současné době primárně určený pro potřeby obce Studená k ohumusování veřejných ploch a teréním úpravám. Z důvodu použití dotace nelze po dobu následujících 5ti let kompost prodávat.

Lidé si však mohou tento kompost bezplatně z kompostárny odnést v obvyklém množství pro svou potřebu. Nejedná se však o kompost v pravém slova smyslu. Tento kompost nemá provedeny předepsané rozbory, které zaručí jeho správné složení a zařazení do kategorie kompost. Protože v současné době nedisponujeme zařízením na třídění kompostu, nachází se v něm větší kusy (obvykle se jedná o dřevěné štěpky). Kompost by neměl obsahovat plasty, železo a jiný nežádoucí materiál.

Z historie kompostárny

Kompostárna byla postavena během roku 2013 za pomoci finanční dotace Evropské unie z grantu Operačního programu životního prostředí v rámci prioritní osy č. 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží s celkovou dotací ve výši 4 777 938,- Kč, což představovalo zhruba 90% celkových nákladů. Z těchto peněz byla provedena výstavba samotné kompostárny, zakoupen traktor a překopávač.

Před samotnou výstavbou musela být provedena pachová studie, aby kompostárna neobtěžovala pachem.

Kompostárna byla zkolaudována a uvedena do provozu dne 12.5.2014.

Provoz kompostárny povolil Krajský úřad Jihočeského kraje pod. č. j. KUJCK 24112/2014/OZZL - OZZL 19288/2014/frtu 3 ze dne 17.4.2014. Dále pak Krajská hygienická stanice a Inspekce životního prostředí.

V rámci samostatného projektu bylo taktéž za pomoci dotace z Evropské unie pořízeno 12 velkoobjemových kontejnerů s nosičem a drtič. Celková dotace činila 1 393 458,- Kč, což taktéž představovalo cca 90% celkových nákladů.

V roce 2016 bylo za pomoci finanční dotace z Evropské unie pořízeno síto na třídění kompostu, dalších 5 velkoobjemových kontejnerů a hydraulická ruka. Celková dotace činila 1 662 106,69 Kč, což představovalo zhruba 84% celkových nákladů. 

V roce 2015 prošlo kompostárnou přes 900 tun biologicky rozložitelného odpadu, který do té doby končil na hnojništích či v komunálním odpadu.

Proces kompostování

Ve stručnosti zde uvádíme popis procesu, jakým probíhá zpracování a kompostování biologického odpadu na naší kompostárně. Paradoxem je, že posečená tráva nebo spadané listí, které zůstane na zemi je dle legislativy neškodné, ve chvíli kdy se shrabou na hromadu je nutné nakládat s nimi jako s odpadem, z čehož vyplývá rozsáhlá administrativa a přísné postupy při nakládání s tímto biologickým odpadem.

Kompostování na naší kompostárně probíhá pomocí aerobní fermentace biologicky rozložitelného materiálu, která využívá přirozeného procesu k odbourání původních organických materiálů v kompostovaném materiálu a jejich transformaci na stabilní humusové látky.

Provoz zařízení sestává z následujících provozních činností:

  • návoz a příprava surovin,
  • zakládka suroviny k fermentaci,
  • úprava produktu.

Při návozu surovin se zkontroluje obsah nákladu a proběhne základní roztřídění odpadu (tráva, listí, větve, ostatní) a formují se do takzvané zakládky nebo se uloží do meziskladu.

Odpady přijaté ke kompostování jsou naváženy přímo na kompostovací plochu. Výjimku tvoří odpady dřeva a dřevin z údržby zeleně, které jsou mezideponovány na manipulační ploše, kde jsou po vytvoření dostatečné provozní zásoby nadrceny drtičem na požadovanou frakci. Odpady s vyšším obsahem vody jsou ukládány na kompost přímo na kompostovací ploše do zakládek. Štěpka z dřevin je používána jako spodní vrstva při navážení kompostovací zakládky. Na štěpku jsou pak pomocí manipulátoru vrstveny další materiály.

Po promísení pomocí překopávače musí odpady v zakládce vykazovat vysokou homogenitu. Skladba jednotlivých druhu odpadu aplikovaných do zakládky musí být volena tak, aby se množství uhlíkatých a dusíkatých látek pohybovalo ve vzájemném poměru C:N do 30 : 1. Kompostování probíhá aerobní fermentací ve 2 - 3 zakládkách s výškou figury do 1,5 m.

Průměrná doba zrání kompostu na ploše je odhadována na 60 až 100 dní v závislosti na typu kompostovaných odpadů a klimatických podmínkách.

Po celou dobu zrání kompostu je v pravidelných intervalech sledována jeho teplota a vlhkost. V případě poklesu vlhkosti jsou zakládky zkrápěny vodou. V případě dlouhotrvajících srážek musí být zakládky chráněny před nadměrnou vlhkostí překrytím polopropustnou difusní folií. Teplota kompostu je měřena tyčovou sondou ve středu výšky zakládky, minimálně 1 m pod povrchem.

Vždy, když teplota kompostovacího procesu vybočí z daných mezí, musí být provedena aerační překopávka. V případě překročení teploty v zakládce se provede její okamžité snížení závlahou.

V procesu zrání musí kompost dosáhnou teploty 55°C po dobu 21 dní. Průmyslový kompost je možné expedovat, pokud teplota klesne pod 45°C v hloubce 0,5 m pod povrchem zakládky, to je zhruba za 14 dní po provedení 2. překopávky. Poté by měl být kompost přesátý, aby byl zbaven velkých fragmentů, které jsou vráceny zpět do kompostovacího procesu.

Výstupem z kompostovacího procesu by měl být kompost splňující požadavky normy ČSN 46 5735 – Průmyslové komposty. V případě nedodržení kvalitativních požadavků normy je kompost zařazen jako odpad kat. č. 19 05 03 kompost nevyhovující jakosti.

Během celého procesu je vedena podrobná evidence. Vody stékající z manipulačních ploch jsou zadržovány v záchytné jímce a používány ke zkrápění kompostu.

Chybí-li Vám zde nějaké informace, nebojte se zeptat na tel.:   (spojovatelka) nebo na e-mailu: obec@studena.cz.

Pro občany

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
2
3
1
4
2
5
2
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
2
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
3
4
1

Řešení životních situací

životní situaceJak vyřídit běžné životní situace

životní situace

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Pro odběr novinek registrujte svou e-mailovou adresu

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Pro zastupitele

Připravili jsme zde chráněnou sekci, kde budou k vyzvednutí podklady v elektronické podobě pro jednání jednotlivých zasedání zastupitelstva.

Přihlášení