Menu
Obec Studená
Studená okres Jindřichův Hradec

Významné krajinné prvky

Přírodní park Javořická vrchovina

Byl vyhlášen v roce 2005 nařízením Jihočeského kraje. Jeho rozloha je 78,8 Km2. Posláním přírodního parku Javořická vrchovina je ochrana krajinného rázu území, zachování přírodní, kulturní a historické charakteristiky daného území a jeho ochrana před činností snižující jeho estetickou hodnotu, při současném vytváření podmínek pro únosné využití daného území zejména pro turistiku, rekreaci i únosnou urbanizaci v rozsahu nezbytném pro stabilizaci a rozvoj života v obcích.

Územní systém ekologické stability

Rašelinný mokřad a přilehlé plochy mezi místními částmi Horní Pole a Domašín tvoří místní biocentrum "K Domašínu" s pořadovým číslem 11. Rozloha biocentra je 15,13 ha. Lokalita je navržena na vyhlášení jako přírodní památka.

Významný krajinný prvek Rašeliniště Horní Pole - Rusko

Předmětem registrace jsou cenná nelesní společenstva – svahové prameništní rašeliniště, okolní rašelinné louky, pastviny a mokřady s jednotlivými i skupinovými dřevinnými nálety. Nejvýznamnějším nelesním biotopem je rašeliniště Horní Pole Rusko (lokální biocentrum, VKP). Rašeliniště je jedním z několika posledních rozvodnicových rašelinišť v oblasti mezi obcemi Jihlávka – Horní Pole. Většina těchto lokalit byla v minulosti negativně ovlivněna činností člověka a v rezervacích je chráněn jen zlomek původní rozlohy. Mezi vegetaci, která se zde vyskytuje, patří např. zvláště chráněná klikva bahenní, vachta třílistá nebo srstnatec májový. Z živočichů je pak třeba zmínit některé druhy skokanů a čolků.

Významný krajinný prvek Karhov - Padělky

Předmětem registrace jsou cenná nelesní společenstva tvořená mokřady, rašeliništi, rašelinnými loukami a pastvinami lokalizovaná západně od místní části Světlá pod Javořicí.

Významný krajinný prvek Rašeliniště Horní Bolíkov

Důvodem pro jeho registraci je uchování rozsáhlé plochy cenných společenstev hospodářsky nevyužívaných rašelinných luk a pramenišť s výskytem význačných a zvláště chráněných druhů rostlin.  Rašeliniště je lokalizováno jihozápadně od místní části Horní Bolíkov.

Významný krajinný prvek Hliník u  Sumrakova

Předmětem registrace je ochrana bývalého obecního hliníku, kde vlivem kopání hlíny vznikl v minulosti členitý mikroreliéf. Po skončení využívání pozemku zde vznikla pestrá mozaika rostlinných společenstev, která se v dnešní krajině České republiky vyskytuje již zřídka.

Významný krajinný prvek Alej podél Sumrakovské silnice

Předmětem registrace je ochrana aleje dřevin podél místní komunikace mezi obcí Studená a místní části Sumrakov, která představuje významný prvek v okolní zemědělské krajině. Alej je tvořena oboustranným stromořadím vzrostlých mohutných dřevin s dominantním zastoupením javoru a jasanu.

Významný krajinný prvek Stromořadí Lip, Jírovců a Javorů oboustranně silnice od Studené k H. Poli

Předmětem registrace je mohutné asi 150 až 200 let staré lípy, Jírovce a Javory oboustranně silnice od Studené k Hornímu Poli. Jde o významnou krajinnou dominantu, charakterizující krajinný ráz dotčené oblasti. Některé z těchto stromů splňují kritéria k vyhlášení za památné stromy.

Významný krajinný prvek Ve Vrší - Studená

Předmětem registrace jsou liniová společenstva bez degradovaného bylinného patra na mezích a kamenicích, místy i na výchozech matečné horniny v okolí s polokulturními loukami. Porost tvoří růže šípková, jeřáb ptačí, smrk ztepilý, borovice lesní, jalovec obecný.

Významný krajinný prvek Lípy a Jasany ve Studené

Předmětem registrace je 11 kusů vzrostlých zdravých stromů. Jde o mohutné stromy, které jsou významnou dominantou této části Studené a vzhledem ke stavu mají další perspektivu růstu.

Národní přírodní rezervace Zhejral

Byla vyhlášena roku 1982. Má kumulaci funkcí vodohospodářských a ochrany přírody. Lokalita má vysokou ekologickou stabilitu a tvoří vysoce estetický prvek v krajině. Nachází se zde různé druhy rašelinišť, podmáčených luk a bažin a z vegetace především některé ohrožené druhy rostlin, např. bazanovec kytkokvětý – Naumburgia thyrsiflora, prsnatec májový – Dactylorhiza majalis, ostřice dvoumužná – Carex diandra, kozlík dvoudomý – Valeriana dioica). Fauna je zvláště bohatá na hmyz, vyskytuje se tu až 50 druhů motýlů. Dále pak např. rosnička zelená – Hyla arborea, ropucha obecná – Bufo bufo, čolek horský – Triturus aspestris, čolek obecný – Triturus vulgaris a několik druhů skokanů.

Území NATURA 2000

Nalézá se na západním úpatí hory Javořice. Zahrnuje především dva nejvýznamnější rybníky. Rybník Karhov, který je zásobárnou pitné vody pro region Studenska a rybník Zhejral. Oba tyto rybníky leží v ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje.

Zdroj:

Česká Republika. Nařízení Jihočeského kraje č. 15/2004 ze dne 19. 10. 2004 o přírodním parku Javořická vrchovina. In Nařízení Jihočeského kraje. 2004.

Dačicko; Slavonicko; Telečsko, Muzejní a vlastivědná společnost, 2005. 1070 s.Vydáno vespolupráci s městy Dačice, Slavonice a Telč. ISBN 80-7275-059-3.

Česká Republika. Různá nařízení Městského úřadu v Dačicích, odbor životního prostředí.

Zpracoval: Ing. Marek Stránský

Volný čas

Řešení životních situací

životní situaceJak vyřídit běžné životní situace

životní situace

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Pro odběr novinek registrujte svou e-mailovou adresu

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Pro zastupitele

Připravili jsme zde chráněnou sekci, kde budou k vyzvednutí podklady v elektronické podobě pro jednání jednotlivých zasedání zastupitelstva.

Přihlášení